รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2562 08:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การงดจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข PDF)
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
APURE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ APURE 001/2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การงดจ่ายเงินปันผล และการ
        กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 2562
      ตามที่บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
1/2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ที่ประชุมกรรมการมีมติการประชุมดังนี้
1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2561
2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท 
ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล
4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวุฒิ 
พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 และหรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 และหรือ
นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 และหรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517
และหรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 และหรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169
และหรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 และหรือ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ทะเบียนเลขที่
8658 และหรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
    โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 639,000.00 บาท และบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท 
เป็นจำนวนเงิน 1,853,000.00 บาท
  ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่
อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5.  เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 
3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากกรรมการทุกท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะดำรงเป็นกรรมการต่อไป
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
    1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  พงศ์พิชญามาตย์    กรรมการอิสระ
    2. นางสาวสินีมาศ    โสตภิภาพนุกูล    กรรมการ
    3. นายนรวิชญ์    เวทไว            กรรมการ
    ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 21ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด
6.  เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท
โดยให้กรรมการบริษัทฯ จัดสรรกันเองต่อไป รายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท       
     ประธานกรรมการ        35,000  บาท ต่อครั้งการประชุม
กรรมการ          25,000  บาท ต่อครั้งการประชุม      2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
ประธานกรรมการ        12,000   บาท ต่อครั้งการประชุม
กรรมการ           10,000   บาท ต่อครั้งการประชุม
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ        12,000   บาท ต่อครั้งการประชุม
กรรมการ               10,000   บาท ต่อครั้งการประชุม
4. โบนัสจากผลการดำเนินงาน      - ไม่มี -
5. สิทธิประโยชน์อื่น        - ไม่มี -  

7. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 10/1 ข้อ 11 และ ข้อ 35
เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั่วไป และเพื่อให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 2557/74 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อความเดิม  ข้อความที่ขอแก้ไข
ข้อ 5. "ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียว 
และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฏหม
าย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
หากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดตามกฏหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์"  ข้อ 5. "หุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นอย่างเดียว
และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อทั้งนี้กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฏหม
าย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนดตามกฏหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์"
ข้อ 10. "ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง 
เว้นแต่เป็นการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
หรือบริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้น
คืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่ซื้อคืนบริษัทจะต้องจำหน่ายภายในเวลา
ตามข้อกำหนดของกฏกระทรวง ถ้ามิได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดในเวลาที่กำหนด
ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้"  ข้อ 10.
"บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือ รับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน 
ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน
และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฏกระทรวง 
ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว
โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้
การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กำหนดในกฏกระทรวง และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อ 10/1 การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
ข้อ 11. "หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่
      (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับตามกฏหมาย
      (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 
ของทุนชำระแล้ว"  ข้อ 11. "หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่
การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว"
ข้อ 35. "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) 
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
      การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
      หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
      การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง
หรือที่อื่นใดที่คณะกรรมการจะกำหนด"  ข้อ 35.
"คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4)
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
      การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั
้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
      ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ
รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
      ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แ
ก่บริษัท
     การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดที่คณะกรรมการจะกำหนด"

8.  อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ
ห้องซากุระ และห้องลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 - 14.30 น.
และได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2561
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2562
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 10/1 ข้อ 11 และ ข้อ 35
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             ขอแสดงความนับถือ


              สินีมาศ โสตภิภาพนุกูล
                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 5 ข้อ 10 ข้อ 10/1 ข้อ11 และข้อ 35
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องซากุระ และห้องลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 
2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้