รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2562 07:39:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
TPLAS
แหล่งข่าว
TPLAS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 19 เม.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 18 เม.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 02 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้ 
โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้
1.  บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น
2.  ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น 
จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น
โดยจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น
และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 27,000,000 บาท
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
หมายเหตุ                      :
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และกำหนดวันบันทึกรายชื่อู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
และกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรววมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 19 เมษายน 2562
3. เสนอวาระการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆพร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวัน 24 พฤษภาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาเห็นว่ารายงานการประขุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 
ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและครับถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2.  พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 
และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3.  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานความเห็นข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะจากการสอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้อย่างแท้จริงและสมเหตุสมผล
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4.  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายข
องบริษัทยังไม่ครบตามข้อบังคับของบริษัท
และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผล
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้
โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้
4.1.  บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น
4.2.  ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น 
จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น
โดยจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น
และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 27,000,000 บาท
โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 
2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินเงินปันผลของบริษัท
อนึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 471 ทวิกำหนด
ทั้งในส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
และในส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
ของกำไรสุทธิในรอบบัญชีนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ เช่นกัน
5.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 
นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร นายสุภชาต แตงน้อย นางดลนภา เจียมกนก และ นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ
ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของทั้ง 4 ท่าน
ยังไม่มีท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี
รวมทั้งยังมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเ
ติมเพื่อพิจารณา จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4
ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
6.  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ 
การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจ
ารณาค่าตอบแทน โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2561
ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาค่าแทน โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นเหมาะสมแล้ว
เมื่อพิจารณากับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมแล้ว
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้
ตำแหน่ง  ค่าตอบแทน
?  ประธานกรรมการบริษัท  60,000 บาท/ครั้งประชุม
?  กรรมการบริษัท  30,000 บาท/ครั้งประชุม
?  ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 บาท/ครั้งประชุม
?  กรรมการตรวจสอบ  15,000 บาท/ครั้งประชุม
?  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  -
?  กรรมการบริหารความเสี่ยง  -
?  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  -
?  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  -

7.  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ 
แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป
จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท
เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,900,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้
รายนามผู้สอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์  2803
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 4 ปี ปีพ.ศ. 2558 - 2561)
นายเมธี รัตนศรีเมธา  3425
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล  5389
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล  6947
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ 
นอกจากนี้ยังเห็นควรให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาทต่อปี
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
8.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 
11 มีนาคม 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้