รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 21:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
หลักทรัพย์
TTL
แหล่งข่าว
TTL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศไทย (บริษัท ทีทีแอล แคปปิตอล จำกัด)
 ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้