รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 21:32:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 
เพื่อสำรองเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
วาระที่ 5  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 
ของบริษัทฯ
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562
วาระที่ 9  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 
(อาคารเนชั่นฯ เดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้