รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 19:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและพิจารณาจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
SPA
แหล่งข่าว
SPA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 05 เม.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 04 เม.ย. 2562
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                                       : 26 เม.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 22 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 29 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 08 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 07 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ห้อง จูบิลี่ บอลรูม 
ชั้น 11 (Jubilee Ballroom)  กรุงเทพฯ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้