รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 19:11:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    144/2562  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย (SPF)

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2562 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10
อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย   หน่วย   %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)         285,289,700       30.03
2  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)          94,997,176       10.00
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund          40,385,700        4.25
4  สำนักงานประกันสังคม          26,635,300        2.80
5  นายชาลี วลัยเสถียร          15,865,500        1.67
6  กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส          13,559,600        1.43
7  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)          13,416,100        1.41
8   BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH          13,251,900        1.39
9  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี          12,310,000        1.30
10  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์          12,089,400        1.27

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)
 ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้