รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 19:11:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    146/2562  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    เออร์บานา (URBNPF)

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2562  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2562 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10
อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้    
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย  %
1  สำนักงานประกันสังคม             21,600,000.00                       
  30.00
2  นาย ธีระพล หวังมนตรี               8,408,600.00                      
   11.68
3  น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี               8,103,600.00                    
     11.26
4  นาย ยง อารีเจริญเลิศ               3,000,000.00                      
    4.17
5  นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์               2,428,900.00                     
     3.37
6  นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์               2,005,300.00                   
       2.79
7  MR. ALEXANDER ECK               1,879,400.00                       
   2.61
8  นาย สุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์               1,452,700.00                    
      2.02
9  บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด               1,000,000.00                  
        1.39
9  นาย บัณฑิต บัณฑุชัย               1,000,000.00                      
    1.39
10  UBS AG SINGAPORE BRANCH                880,000.00                   
       1.22
10  นาย สมเกียรติ สาลีพัฒนา                880,000.00                   
       1.22

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)
ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้