รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 18:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 050/2562
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
16 มกราคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง เอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด (Encik Shahnaz Farouque
Bin Jammal Ahmad) ดำรงตำแหน่งกรรมการ (แทนกรรมการราย ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน ซึ่งได้ลาออก)
โดยธนาคารได้ยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเอ็นจิก ชาฮ์นัซ ฟารุก บิน จัมมัล อาฮ์มัด
ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย

บัดนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติตามที่ธนาคารได้ยื่นคำขอแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                 ขอแสดงความนับถือ                  (นายเศรษฐจักร  ลียากาศ)
                                 เลขานุการบริษัท


งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้