รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 18:20:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 18 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย 
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.  049/2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบีไทย" หรือ "ธนาคาร") 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562     ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น")
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 
1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารใน  รอบปี 2561 
ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเ
บ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล
ความเห็นของคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 
และฐานะการเงินเฉพาะธนาคารที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ธนาคารมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 804,282,341.07 บาท
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561
โดยโอนขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2561 ไปบัญชีกำไรสะสม ซึ่งภายหลังการจัดสรรแล้ว ธนาคารมีกำไรสะสม จำนวน
4,997,193,426.54 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  สรรหา 
และการกำกับดูแลกิจการ
และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี
2562 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและส่วนที่สอง
คือค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้
ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
(ตำแหน่ง)  ปี 2562
  ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน)  ค่าเบี้ยประชุม
(รายครั้ง)
1.   ค่าเบี้ยประชุม    
-  ประธานกรรมการ  71,500 บาทต่อคน  58,500 บาทต่อคน
-  รองประธานกรรมการ  48,400 บาทต่อคน  39,600 บาทต่อคน
-  กรรมการ  24,000 บาทต่อคน  20,000 บาทต่อคน
2.  ค่ารับรอง    
-  ประธานกรรมการ  70,000 บาทต่อคน  -

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
 ค่าตอบแทนกรรมการ
(ตำแหน่ง)  ปี 2562
  ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน)  ค่าเบี้ยประชุม
(รายครั้ง)
1.   คณะกรรมการตรวจสอบ    
-  ประธาน  39,600 บาทต่อคน  32,400 บาทต่อคน
-  กรรมการ  22,000 บาทต่อคน  18,000 บาทต่อคน
2.   คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ    
-  ประธาน  28,600 บาทต่อคน  23,400 บาทต่อคน
-  กรรมการ  22,000 บาทต่อคน  18,000 บาทต่อคน
หมายเหตุ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ขอรับค่าตอบแทนกรณีดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย (ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)
  วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประ
ชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2562
โดยค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการตรวจสอบเจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีเพื่อให้เกิดประโยชน
์สูงสุดแก่กลุ่มธนาคาร เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
โดยธนาคารจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

วาระที่ 7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) 
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา
และการกำกับดูแลกิจการและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่         (1) นายมาริษ สมารัมภ์ (2) นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่
ชเว็น และ (3) นายรอม หิรัญพฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และเห็นควรนำเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
ซึ่งเป็นกรรมการ 1 ใน 4 ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ
มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 คน
ซึ่งทำให้ธนาคารมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 คน ทั้งนี้ กรรมการที่เลือกตั้งจำนวน 5 คนดังกล่าว
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นกรรมการ
รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีทักษะ
มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร เต็มใจที่จะอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการ
มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยกรรมการใหม่ 2 คน
อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) โดยหากได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. แล้ว
ธนาคารจะแจ้งรายชื่อกรรมการใหม่ทั้ง 2 คน    ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบต่อไป

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 และ หมวด 5 การประชุม   
  ผู้ถือหุ้น ข้อ 31
ความเห็นของคณะกรรมการ: 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคาร หมวด 4
คณะกรรมการ ข้อ 25 และ หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น
ดังนี้ข้อความเดิม  ข้อความใหม่
หมวด 4
คณะกรรมการ

ข้อ 25.  ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
  กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ 
ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับ คำร้องขอ  หมวด 4
คณะกรรมการ

ข้อ 25.   ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ 
และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้
หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
  กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ 
ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันได้รับคำร้องขอ
  ประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ 
อาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม
และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน
และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันท
ึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการประชุม
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว
และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม

หมวด 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  หมวด 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประ
ชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
โดยในหนังสือขอให้เรียกประชุมต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45)
วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก 
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ
รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45)
วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคแรก ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด 
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แ
ก่บริษัท

    ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้นวาระที่ 9  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ทั้งนี้ ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 
ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


                                                
(นายเศรษฐจักร ลียากาศ)
                เลขานุการบริษัทงานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 ก.พ. 2562
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอที่ประ
ชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยประจำปี 2562
โดยค่าสอบบัญชีของกลุ่มธนาคารอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการตรวจสอบเจรจาต่อรองค่าสอบบัญชีเพื่อให้เกิดประโยชน
์สูงสุดแก่กลุ่มธนาคาร เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
โดยธนาคารจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้