รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW005/2562                
                             22 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง  คำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
                                                
(หน่วย : ล้านบาท)
       ผลประกอบการ                           สำหรับปี
                             2561         2560   เปลี่ยนแปลง %
รายได้รวม                  8,019.04    7,994.84     0.30
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ        287.49         280.99     2.31
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)      0.72       0.71  

กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 287.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6.50
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน
280.99 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขาย สำหรับปี 2561 จำนวน 7,960.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.69
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีรายได้จากการขาย
จำนวน 7,902.40 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จาก
การขายให้ลูกค้าในประเทศ จำนวน 4,805.98 ล้านบาท และขายให้ลูกค้าต่าง
ประเทศ จำนวน 3,154.11 ล้านบาท

รายได้อื่น
รายได้อื่นรวม จำนวน 58.95 ล้านบาท ลดลง 33.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
36.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้อื่น จำนวน 92.44 ล้านบาท สาเหตุ
เนื่องจากมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง จำนวน 8.05 ล้านบาท นอกจากนี้
ในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้าจำนวน 15.28
ล้านบาท และได้รับเงินปันผลจำนวน 10.74 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 7,646.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.43
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม
จำนวน 7,635.95 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

  1. ต้นทุนขาย
    ต้นทุนขายรวม สำหรับปี 2561 จำนวน 7,283.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 91.50 ของยอดขาย เพิ่มขึ้น 49.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.68
ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของยอดขาย เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีต้นทุนขาย
จำนวน 7,234.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.55 ของยอดขาย โดยในปี
2561 มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่ง
ของต้นทุนขาย จำนวน 60.00 ล้านบาท เนื่องจากราคาทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบ
หลักลดลง
 
  2. ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย สำหรับปี 2561 จำนวน 112.20
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87 เมื่อเทียบกับปี 2560
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 109.07 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่าขนส่งเพิ่มขึ้น

3. ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในปี 2561 จำนวน 1.44
ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 4.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.46 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 ซึ่งมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2.85 ล้านบาท
จากการที่บริษัทย่อยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรและขาดทุนจากการลงทุนในบริษัท
ล็อกซแพค ฮ่องกง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 37.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.90 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.80 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน
33.08 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปี 2561 จำนวน 69.72 ล้านบาท ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี จำนวน 79.91 ล้านบาท รวมกับภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีที่เกิดจากการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวจำนวน 10.19 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 74.87 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีจำนวน 71.74 ล้านบาท เมื่อรวมกับภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว จำนวน 3.13 ล้านบาท

     สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน
283.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.82 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 236.63 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                         ขอแสดงความนับถือ

                               ( นางสุนันทา แพงศุข )
                          รองกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้