รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 09:10:00
หัวข้อข่าว
จ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 57)
หลักทรัพย์
ASIA
แหล่งข่าว
ASIA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 23 เม.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 22 เม.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 09 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพ
หมายเหตุ                      :
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
        56
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ของคณะ
        กรรมการ
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
        2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
        ประจำปี 2561 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
        ออกตามวาระ
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการและเบี้ยประชุม
        กรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่า
        สอบบัญชี
วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้