รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 08:42:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข PDF)
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 15 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 14 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 07 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 14 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ที่ 51/2562/007

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
  ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดังต่อไปนี้
1.  มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท 
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2562
ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
2.  มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562
โดยจะประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้
  วาระที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2561
  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
    ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561
ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2562
ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน
ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1)  นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์  กรรมการอิสระ
2)  นายสุทธิศักดิ์  จิราธิวัฒน์  กรรมการ
3)  นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์  กรรมการ
4)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์  กรรมการ
  วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท
  วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
1)  นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบัญชีเลขที่   4098
2)  นางสาวบงกช  อ่ำเสงี่ยม  ผู้สอบบัญชีเลขที่   3684
3)  นางสาววิไลวรรณ  ผลประเสริฐ  ผู้สอบบัญชีเลขที่   8420
4)  นางศศิธร  พงศ์อดิศักดิ์    ผู้สอบบัญชีเลขที่   8802
ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("ผู้สอบบัญชีหลัก") คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
วงเงินไม่เกิน 8,565,000 บาท
และค่าสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีรองของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัท
ประมาณการไม่เกิน 803,502 บาท
รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า
และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย
  วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3.  มีมติให้แต่งตั้งนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นายปรีชา เอกคุณากูล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย
ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา สถานที่ รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต
ั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 - 15 มกราคม 2562
โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.cpn.co.th)
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็
นกรรมการ
โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.cpn.co.th กรณีมีข้อสอบถาม
กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2667-5555 ต่อ 1684, 1686 หรือ 1687
หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@cpn.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
 (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)  
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้