รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ก.พ. 2562 08:12:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
SAWAD
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง(listed)
โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง(listed)
โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -13.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 25.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง(listed)
โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง(listed)
โดย เอฟแอนด์เอส 79
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 22.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง(listed)
โดย CYPRESS CONSOLIDATED HEALTHCARE PTE. LTD.
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย CATHAY LIFE INSURANCE
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อาร์เอส(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)(listed)
โดย ZICO ALLSHORES TRUST (S) LTD.
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 15.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________