รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2562 19:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท , การจ่ายเงินปันผล, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักทรัพย์
PSH
แหล่งข่าว
PSH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ 
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป
ระจำปี 2562
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177
 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 
2561

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
ประจำปี 2561

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 
กำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2562 
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้