รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2562 18:33:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ABPIF ประจำปี 2562 วาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน (Record date)
หลักทรัพย์
ABPIF
แหล่งข่าว
ABPIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 21 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 19 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

วาระที่ 2 รับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม รอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้อง แลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค
 กรุงเทพ
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้