รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2562 17:50:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 21 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 20 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลร๔ม ชั้นที่ 7 เลขที่
 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
หมายเหตุ                      :
ที่ Esso/SET/001/62
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่อง   กำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้
1)  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ 
โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 7 เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
วาระที่ 
2  พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้ง
รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และ
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวก
ับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม
2562 และคณะ
กรรมการเห็นสมควรเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมทั้งรายงานก
ารตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
วาระที่ 3  พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการจ่ายเงินปันผลในการ ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562
วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่านที่ออกตามวาระ
  คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่
านที่ออกตามวาระในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ:  คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม 
รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการโดยทั่วไปได้รับแล้ว
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังต่อไปนี้
(1)  กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 191,667 บาท
(2)  กรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 153,333 บาท
(3)  โดยไม่คำนึงถึงความในวรรค (1) และ (2) ข้างต้น 
กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประเภทใ
ดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของคณะกรรมการ:  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพงทวี รัตนะโกเศศ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795, นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599,
และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ คณะ
กรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม
จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 4,500,000 บาท
(เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
2)  กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 21 
มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.....................................................................
(นายเจเรมี โรเบิร์ต ออสเตอร์สต๊อก)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่า
นที่ออกตามวาระในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้