รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2562 17:16:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
NKI
แหล่งข่าว
NKI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ กง.ง. 002/2562  
                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
  
เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
            บริษัท ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งแสดงผลกำไรสุทธิ 86.51 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 110.65 ล้านบาท ลดลง 24.14 ล้านบาท หรือร้อยละ
21.82

            บริษัทฯ 
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิจากปีก่อนสำหรับสำหรับปี 2561 ดังนี้
            รายได้รวม 2,391.27 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม
 2,425.67 ล้านบาท ลดลง 34.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.42 ผลจาก
1.  รายได้จากการรับประกันภัย 2,292.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.16 
ผลจากการเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ของการประกันภัยประเภทภัยทางทะเลและขนส่งและประเภทภั
ยเบ็ดเตล็ด
2.  รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น 98.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 60.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.02 
ผลจากบริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไรจากการขายหลักทรัพย์ รายได้อื่น ลดลง
            ค่าใช้จ่ายรวม 2,286.59 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 2,296.14 ล้านบาท ลดลง 9.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.42 ผลจาก
1.  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,915.25 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 58.61 
ล้านบาท หรือร้อยละ 2.97 ผลจากการลดลงของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
2.  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 371.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.22
           
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
    
                           ขอแสดงความนับถือ
   
   
                           (นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร)
                    ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้