รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2562 08:14:00
หัวข้อข่าว
25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NEWS-W4
หลักทรัพย์
NEWS
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 4 (NEWS-W4)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 25 ก.พ. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 28 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 29 มี.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 26 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 08 มี.ค. 2562 ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 30 มี.ค. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________