รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2562 12:30:00
หัวข้อข่าว
การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และการกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไขไฟล์แนบ)
หลักทรัพย์
INOX
แหล่งข่าว
INOX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 04 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.05723
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 
กรุงเทพ  เลขที่ 11 สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                      :
วาระการประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทฯ ประจำปี 
2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณากำหนดโบนัสประจำปี 2561 และค่าตอบแทนประจำปี 2562 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 2.ของบริษัท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้