รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.พ. 2562 08:51:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวาระการประชุมสามัญและจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
หลักทรัพย์
ALUCON
แหล่งข่าว
ALUCON
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 18 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : MR 222 ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค เลขที่ 88 
ถนนบางนาตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพ
หมายเหตุ                      :
2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 (2562) ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม MR222 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด กม.1 เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
และกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

3. เสนอวาระการประชุมที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
พร้อมความเห็นคณะกรรมการของบริษัท ดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 
2561
  ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 
ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
  2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561
  ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 
และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที่น่าพอใจประกอบกับมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม
สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหม
ายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้วและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปัน
ผลและสามารถขยายกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจต่อไปได้
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
    4.1   บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น
  4.2   ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น 
จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี
ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ
431,999,860 บาท
โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) 
และกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47
ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี้ 
นางสาวสาลินี มาตานี นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ และนายกฤษณ์ อินเทวัฒน์
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา 
จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณา คณะกรรมการบริษัท
(โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า
กรรมการทั้งสี่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ
ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด
และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทแล
ะไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา
และในส่วนของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อแต่งตั้งนั้น
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้แม้ว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี
แต่คณะกรรมการเล็งเห็นว่าท่านทั้งสามนั้นเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างยาวน
าน จะนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป
จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสามกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่
ออีกวาระหนึ่ง
6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2561
ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ
รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับนั้นเหมาะสมแล้ว
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้
-  ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 650,000 บาท/ปี
-  กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 400,000 บาท/คน/ปี
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 300,000 บาท/ปี
-  กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คน/ปี
-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 50,000 บาท/ครั้งประชุม
-  กรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 30,000 บาท/ครั้งประชุม
7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจำนวน
3 ราย พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวนเงิน 1,190,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้
 รายนามผู้สอบบัญชี      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นายสุเมธ แจ้งสามสี   9362
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 2 ปี ปีพ.ศ. 2560 และ 2561)
นางสาวสิรินุช วิมลสถิต      8413 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
นายยุทธพงศ์ สุทรินคะ      10604
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้นอกจากนี้
ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,190,000 บาทต่อปีทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ
8.  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) 
โดยรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ฯ
และดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 8 มีนาคม 2562
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 18 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 03 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 02 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 15 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
1. เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 (2562) พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลมีรายละเอียด 
ดังนี้   
  1.   บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น
  2.   ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น 
จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี
ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ
431,999,860 บาท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)
และกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้