รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.พ. 2562 18:34:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
SAWAD
แหล่งข่าว
SAWAD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 ก.พ. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : Cathay Life Insurance Company Limited
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 57,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 57,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 57,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 45.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 11 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2562
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 57,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 57,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 57,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 2,565,000,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 72,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว  57,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน           15,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 2,564,928,000.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายประยงค์ แสนนวล
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้