รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.พ. 2562 09:33:00
หัวข้อข่าว
นัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล (ฉบับสมบูรณ์)
หลักทรัพย์
CPR
แหล่งข่าว
CPR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 15 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวัสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
กรุงเทพ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 01 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 ก.พ. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น) (เพิ่มเติม)       : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 21 มี.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
3.  อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นจำนวนหุ้นละ 0.16 
บาท(ศูนย์จุดหนึ่งหกบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 31,840,000 บาท
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2562
และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษเป็นเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งมีกำไรสะสมจำนวน
359,916,660 บาท  โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อัตราหุ้นละ 1.00 บาท
(หนึ่งบาทถ้วน) คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 199,000,000 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้