รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.พ. 2562 08:22:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ECL-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
ECL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ECL)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : ECL-W3
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 20 ก.พ. 2562
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 554,428,475
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 1.85
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย (7 กุมภาพันธ์ 
2562)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 30 ส.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 05 ก.พ. 2564
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของ ECL-W3 
ได้จากสรุปข้อสนเทศในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
ECL-W3 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________