รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2562 17:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 2 การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
AMATAR
แหล่งข่าว
AMATAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 26 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561      วาระที่ 2 
พิจารณาและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ประจำปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด         วันที่ 31 ธันวาคม
 2561
วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนประจำปี 2561 และการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 2
วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562      วาระที่ 6 
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
______________________________________________________________________

การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 ก.พ. 2562
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)             : 0.11
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 9.83
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 9.72
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเ       : 05 มี.ค. 2562
งินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 04 มี.ค. 2562
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย        : 28 มี.ค. 2562
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 05 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 04 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.075
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.83
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 มี.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้