รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2562 19:30:00
หัวข้อข่าว
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
TMB
แหล่งข่าว
TMB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 12 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องออดิธอเรียม ชั้น 7 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2561
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นประจำปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการธนาคารสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2561
วาระที่ 7     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2562 และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร  
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร
วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 24 เม.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 23 เม.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.07
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.95
วันที่จ่ายปันผล                    : 09 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้