รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2562 17:58:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน MJLF ประจำปี 2562 วาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน (Record date)
หลักทรัพย์
MJLF
แหล่งข่าว
MJLF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 02 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 28 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1. รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญและแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

วาระที่ 2. รับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวมรอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3. รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2562

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้อง แลนด์มาร์ค บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค
 กรุงเทพ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้