รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2562 17:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปีการลาออกของเลขานุการบริษัทและการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 04 มี.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 01 มี.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 26 เม.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท รวมเป็นเงิน 
472.44 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2562
รวมทั้งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 05 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 01 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัชวรุฒม์ มุสิกไชย เป็นเลขานุการบริษัทคนใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ประชุม                     : สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ                      :
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ 
สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธ
ิได้รับเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 4 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
วาระที่ 1   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2561
วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สินประจำปี 2562
วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
วาระที่ 6   พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ดังนี้
7.1  ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562
7.2  ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562
วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29
วาระที่ 10  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47
วาระที่ 11   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้