รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2562 17:13:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
SAT
แหล่งข่าว
SAT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 ก.พ. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561
วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร จากผลการดำเนินงาน ปี 2561
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 9  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 14 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 28 ก.พ. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 ก.พ. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.00
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.84
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.16
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 07 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
การจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท 
ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561
คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท
ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท
และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.23 บาท
และจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.61 บาท
โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10
เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 และ ร้อยละ 20 เท่านั้น
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว 
ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้