รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2562 13:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิกส์เซ้นส์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จำกัด
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ ทท./จท  059/2562
              
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิกส์เซ้นส์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จำกัด
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
 จากการที่บริษัท ซิกส์เซ้นส์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จำกัด ได้ส่งจดหมายลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ให้กับ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ ("กองทุนรวม") แจ้งว่า กลุ่มโรงแรม InterContinental
(IHG) ได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการ บริษัท ซิกส์เซ้นส์ รีสอร์ต แอนด์ สปา เรียบร้อยแล้ว นั้น
  บริษัท ซิกส์เซ้นส์ รีสอร์ต แอนด์ สปา จำกัด แจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น 
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ ระหว่าง บริษัท ซิกส์เซ้นส์ กับ กองทุนรวม
 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
ขอแสดงความนับถือ

(พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้