รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2562 13:18:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
OCEAN
แหล่งข่าว
OCEAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 14 ก.พ. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 603,224,519
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : OCEAN-W3
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โอเชี่ยน
 คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 1.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : 14 ก.พ. 2562
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 603,224,281
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 238
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งเดียวในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุคร
บ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
และในกรณีวันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันเปิดท
ำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ

นายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย
รองกรรมการผู้จัดการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้