รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.พ. 2562 09:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวาระและวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
YUASA
แหล่งข่าว
YUASA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 ก.พ. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมโฟร์วิงส์
หมายเหตุ                      :
1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2)  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ
3)  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
4)  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
5)  พิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
6)  พิจารณาอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
7)  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562
8)  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
9)  พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น
10)  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 13 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 25 เม.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 24 เม.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 10 พ.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้