รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.พ. 2562 17:19:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
13 กุมภาพันธ์ 2562


เรื่อง รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
             
  ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดทำและนำส่งงบการเงินและงบการเงินรวมสำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น ทางบริษัทฯ
ขอรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 23.72 ล้านบาท ลดลง 57.83 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ
170 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนดังนี้

1.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในไตรมาสที่ 1 นี้จำนวน 2,896.71 ล้านบาท ลดลง 451.01 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.47 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยยอดขายที่ลดลงจากการชะลอตัวของสภาวะตลาดชิ้นส่วนเครื่องเสียงในรถยนต์ เช่น car center panel unit และ
 ชิ้นส่วน DVD
2.   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1 นี้ จำนวน 61.51 ล้านบาท ลดลง 102.51 ล้านบาท
 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรขั้นต้น จำนวน 164.01 ล้านบาท
3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 1 นี้เพิ่มขึ้น 0.64 
ล้านบาทจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายคงที่ลง
รวมทั้งได้ดำเนินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
4.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไตรมาสที่ 1 นี้ 16.47 ล้านบาท 
ในขณะที่ระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 11.30 ล้านบาท

  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ และเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

              ขอแสดงความนับถือ              ......................................
                 (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
                   กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้