รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.พ. 2562 17:07:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MIT
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MIT
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.25
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.08
วันที่มีผล                      : 15 ก.พ. 2562
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________