รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.พ. 2562 17:01:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BBL08C1908A เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
BBL08C1908A
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)
ชื่อย่อ DW                      : BBL08C1908A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2562
ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 13 ก.พ. 2562
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 80,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : BBL
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 80,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 41.50 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)               : 0.0241
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 240.00
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 13 พ.ค. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 29 ส.ค. 2562
วันครบกำหนดอายุ                   : 03 ก.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 03 ก.ย. 2562
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________