รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.พ. 2562 07:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 และกำ หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 02 เม.ย. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 01 เม.ย. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.10
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.037313432836
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.062686567164
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 26 เม.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
1.  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบการจ่ายปันผลจากจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 
โดยแยกเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.12 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 43.39 คิดเป็น 13.4
ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้นจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 โดยกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 26
เมษายน 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ตามที่ปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
(Record Date) ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 และมอบหมายให้นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิได้รับปันผลประจำปี 2561 (Record Date)
ตามความจำเป็นและสมควร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 มี.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 25 ก.พ. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ 
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้