รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2562 17:19:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
หลักทรัพย์
LHPF
แหล่งข่าว
LHPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ชื่อโครงการ  มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)  มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  3,634,053,243.04  3,549,300,999.70  10.7554

ชื่อโครงการ  เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท-ทองหล่อ  อาคารพักอาศัยให้เช่า เซนเตอร์ พอยต์ 
เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์  บ้านพักอาศัยให้เช่า แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
ประเภท  กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ให้เช่า จำนวน 156 
ห้อง  กรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมอาคารพักอาศัยให้เช่า จำนวน 76
ห้อง  สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมกรรมสิทธิ์ในอาคารบ้านพักอาศัยให้เช่า จำนวน 37 หลัง
ที่ตั้ง  เลขที่ 304 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  เลขที่ 77 ซอยสุขุมวิท
39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  เลขที่ 88 ถนนนราธิวาสราชครินทร์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  บริษัท พรีเฟอ แอพไพรซัล จำกัด     (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)  บริษัท 
พรีเฟอ แอพไพรซัล จำกัด     (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)  บริษัท พรีเฟอ แอพไพรซัล จำกัด     (ณ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561)
มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้  1,503 ล้านบาท  1,231 ล้านบาท  701 ล้านบาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณเพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ  ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่าย 10 ปี 
และประมาณการขายทรัพย์สิน ณ ปีที่ 11 โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่
9%  ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่าย 10 ปี และประมาณการขายทรัพย์สิน ณ ปีที่ 11 โดยใช้อัตราส่วนลด
(Discount rate) ที่ 9%  ประมาณการรายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่าย ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ 20 ปี 8
เดือนโดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 10%
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้