รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2562 17:17:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะผู้จัดการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล ("LHHOTEL")
ขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทรัสต์
ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
ชื่อกองทรัสต์  มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)  มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช 
โฮเทล  8,385,751,344.39  6,768,140,178.53  12.5820

ชื่อโครงการ  โครงการโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21  โครงการโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
ประเภท  โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น 
และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร   โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 49 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  ตั้งอยู่เลขที่ 153/2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
    บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน   บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บริษัท เซ้าท์อีส 
เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่ประเมินค่าทรัพย์สิน   14 พฤษภาคม 2561  9 สิงหาคม 2561
มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้  4,139 ล้านบาท   3,822 ล้านบาท
วิธีการประเมินค่า  ใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 10.50%  ใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 10.50%
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวน  ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 21 ปี 9 เดือน   ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 18 ปี 6 
เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้