รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2562 08:25:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดุสิตธานี(listed)
โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดุสิตธานี(listed)
โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 05/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แพลน บี มีเดีย(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.0399% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 5.035% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก(listed)
โดย บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 40.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไรมอน แลนด์(listed)
โดย บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 31/01/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาง กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ธิบดี มังคะลี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 05/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 20.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นางสาว ณลันรัตน์ นันท์นนส์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 05/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________