รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.พ. 2562 19:34:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการ :จ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักทรัพย์
INTUCH
แหล่งข่าว
INTUCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ก.พ. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 22 ก.พ. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 21 ก.พ. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.17
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 เม.ย. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
บริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลต่อไป
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 03 เม.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 ก.พ. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
หมายเหตุ                      :
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2561
วาระที่ 3   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินปันผล
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้