รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.พ. 2562 17:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
RICH
แหล่งข่าว
RICH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 ก.พ. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้                  : 20 ก.พ. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 06 ก.พ. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 ก.พ. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 
1    พิจารณาอนุมัติกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้หุ้นกู้ และการถอนค้ำประกัน
วาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติการชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอันเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี้ยหุ้นกู้
วาระที่ 3     พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้