รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.พ. 2562 13:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี - แก้ไข Template
หลักทรัพย์
MCS
แหล่งข่าว
MCS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รักษาการณ์ ผู้อำนวยการสายการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : ดร.
ชื่อ                         : ไนยวน
นามสกุล                       : ชิ
วันที่ลาออก                     : 06 ก.พ. 2562
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้ควบคุมการทำบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : มัธวรรณศ์
นามสกุล                       : ศรีศักดา
วันที่ลาออก                     : 06 ก.พ. 2562
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสายการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : มัธวรรณศ์
นามสกุล                       : ศรีศักดา
วันที่แต่งตั้ง                     : 07 ก.พ. 2562
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : ฐิตินันท์
นามสกุล                       : ปั้นลายสิงห์
วันที่แต่งตั้ง                     : 07 ก.พ. 2562
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการสายงานวางแผน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้