รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.พ. 2562 08:17:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
WP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่(listed)
โดย นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/02/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.127% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.127% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________