รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.พ. 2562 17:40:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนมกราคม 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 7 /2562
                                               6 
กุมภาพันธ์ 2562

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนมกราคม 2562

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,641.73 จุด เพิ่มขึ้น 5.0% 
จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ
SET และ mai ในเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ 48,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5% จากเดือนก่อน
โดยผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน
โดยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญได้แก่
ความคืบหน้าในการเจรจาเงื่อนไขทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
ในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับความชัดเจนในการกำหนดวันเลือกตั้งในไทย
สำหรับการซื้อสุทธิของผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย นอกจากนี้
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมกราคม 2562
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในอาเซียน
นอกจากนี้มูลค่าการลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารทุนมากขึ้นโดยเฉพาะกองทุนประเภทไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของตลาดทุนไทย

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 ปิดที่ 1,641.73 จุด เพิ่มขึ้น 5.0% 
จากสิ้นปี 2561 โดยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และกลุ่มบริการให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index
- ในเดือนมกราคม 2562 ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 6,581 
ล้านบาทซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ 48,582 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
15.5% จากสิ้นเดือนก่อนจากผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน
- Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ระดับ 14.63 เท่า และ
15.56 เท่าตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.30 เท่า และ
14.84 เท่าตามลำดับ
- อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ระดับ 3.17% 
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.88%
- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ 17.0 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 5.0% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของดัชนี
- ในเดือนมกราคม 2562 มูลค่าการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยู่ที่ระดับ 4,923 
ล้านบาทซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ในเดือนมกราคม 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 346,531 สัญญา ซึ่งลดลง 
28.7% จากสิ้นปี 2561 โดยตราสารอนุพันธ์ส่วนใหญ่มีปริมาณการซื้อขายลดลง

                   "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________