รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.พ. 2562 13:19:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ JTS/CS-002/2562

  5 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น บริษัทฯ
ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.jts.co.th ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เป็นต้นไป
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้