รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.พ. 2562 17:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 041/2562
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง  แจ้งการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการที่ นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร 
ได้ยื่นขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวมถึงตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆของธนาคารจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 2/2562   
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด (Encik
Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (แทนกรรมการราย ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา
ซึ่งได้ลาออก) และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในระหว่างที่นายกิตติพันธ์
อนุตรโสตถิ ลาพักเป็นการชั่วคราว โดยธนาคารได้ยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งเอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน
อามิน โนเออร์ ราชิด (Encik Omar Siddiq Bin Amin Noer Rashid)
ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย

บัดนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติตามที่ธนาคารได้ยื่นคำขอแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 
2562 เป็นต้นไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                 ขอแสดงความนับถือ


                  (นายเศรษฐจักร  ลียากาศ)
                                 เลขานุการบริษัท


งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้