รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.พ. 2562 17:54:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2561 (F45-3) (ก่อนตรวจสอบ)
หลักทรัพย์
ASP
แหล่งข่าว
ASP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                
         สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)                      
           บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

                                     (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                                       
                                     ประจำปี
                                   ก่อนตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2561         2560
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  434,200      741,566
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.21         0.35
     ต่อหุ้น (บาท)            


งบการเงินเฉพาะกิจการ                                
                                     ประจำปี
                                   ก่อนตรวจสอบ
       สิ้นสุดวันที่                            31 ธันวาคม
             ปี                             2561         2560
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                  434,200      741,566
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                     0.21         0.35
     ต่อหุ้น (บาท)            


หมายเหตุ                                           

      โปรดดูรายละเอียดงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ"                         ลงลายมือชื่อ ___________________________
                                    ( นายพิทเยนท์ อัศวนิก )
                                    กรรมการบริหาร
                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้