รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.พ. 2562 08:49:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 2 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PAE)
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน บัดนี้ มีบริษัทจดทะเบียน 2 
บริษัทที่ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีฐานะการเงิน (รายละเอียดตาม PDF File) ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป
หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
______________________________________________________________________