รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ม.ค. 2562 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
หลักทรัพย์
SAWAD
แหล่งข่าว
SAWAD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.ย. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 57,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 57,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : Cathay Financial Holding Co.,Ltd.
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 57,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 4.73
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 45.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)          : วันที่ 11 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2562
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 57,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้