รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ม.ค. 2562 13:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 002/2562
วันที่ 31 มกราคม 2562
 
เรื่อง   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 
มกราคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 09.30 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.  ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายสุทัศน์ จันกิ่งทอง รักษาการประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562
2.  แต่งตั้ง นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี เป็นกรรมการบริษัททดแทนนายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 
โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคงเหลือ จำนวน 2 ปี 4 เดือน และ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป

 ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
     กรรมการ              กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้