รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ม.ค. 2562 08:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CWT เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
หลักทรัพย์
CWT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ CWT เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CWT)
ทุนเดิม (บาท)                    : 619,047,963.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 619,047,963
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,055,165
ทุนใหม่ (บาท)                    : 630,103,128.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 630,103,128
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CWT-W4) จำนวน 
11,055,165 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 11,055,165 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.00
วันใช้สิทธิ                      : 24 ม.ค. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 ก.พ. 2562
______________________________________________________________________